ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0018 „Реконструкция и рехабилитация на улици , съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Опака“

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ

покана