ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.57, АЛ.7 ОТ ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

Договор №38

Договор №39