„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0018 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Информация по чл.44

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение

Протоколи

Решение 12