„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0018 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Информация по чл.44

Решение

Обявление

Документация за участие

Съобщение

Протоколи

Решение 12

Договор 32

Договор 33

Обявление за въложена поръчка

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

Обявление за приключване на договор

Обявление за изменение 2

Допълнително споразумение 2

Обявление за приключване на договор 32