НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ОПАКА

НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОПАКА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

НАРЕДБА за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба за местни данъци

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Опака

Правилник за организацията и дейността на общински съвет и неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Наредба за управление на общинските пътища на Община Опака

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ в Община Опака

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

Докладна записка относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Наредба за рекламната дейност на територията на община Опака

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за „Озеленяване, благоустройство и социални дейности – предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Опака

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ОПАКА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА 2020-2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ОПАКА

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет -Опака за реда на придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество