НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ОПАКА

НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОПАКА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба за местни данъци

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

Проект на наредба за управление на отпадъците

Правилник за организацията и дейността на общински съвет и неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Наредба за управление на общинските пътища на Община Опака

Проект на Наредбата за изменение на Наредбата за местни данъци на Община Опака

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ в Община Опака

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НАПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА ПЕРИОДА 2016 ДО 2019г.

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

МОТИВИ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

Проект за именение на наредба за управление на общинските пътища на Опака

Докладна записка относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Наредба за рекламната дейност на територията на община Опака

Изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Опака

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Опака

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО