Предоставяни административни услуги

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ОПАКА

 

N:

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА/ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 

ТАКСА

/ако е приложимо/

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

 

1

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение-оригинал за НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

до 3 дни от заявяването

 • документи за самоличност на родителите;
 • съобщение за раждане от медицинско лице;

 

 

безплатно

 

 

2

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение-оригинал НА ДЕТЕ РОДЕНО В ЧУЖБИНА, НА КОЕТО ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

 

14 дни след заявяването

 • документи за самоличност на родителите;
 • преведен на български език и легализиран от МВнР или от българското посолство в съответната държава акт за раждане;
 • удостоверение за идентичност на имената на родителите при необходимост;

 

 

 

10лв.

 

 

3

Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение-оригинал за ДЕТЕ ОСИНОВЕНО СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

14 дни след заявяването

 • документи за самоличност на родителите;
 • влязло в сила съдебно решение за осиновяване

 

безплатно

 

4

Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

до 3 дни от заявяването

 • документ за самоличност

 

3лв

 

 

 

5

 

 

 

Сключване на граждански брак

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

 

1 месец след заявяването

 • документи за самоличност;
 • декларации за сключване на граждански брак;
 • медицински свидетелства за сключване на граждански брак;
 • разрешение от Районния съд за не навършилите 18 г.;
 • чуждите граждани представят необходимите д-ти, преведени на български език и легализирани от МВнР;

 

 

 

 

5.00 лв

 

 

 

 

6

Пресъставяне на акт за сключен гр. брак в чужбина, когато съпругът е с постоянен адрес в Община Опака, а ако той не е български гражданин, съпругата е с постоянен адрес в Община опака

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

до 3 дни след заявяването

 • документи за самоличност;
 • преведен на бълг. език и легализиран от МВнР или от българското посолство в съответната държава акт за граждански брак;
 • Удостоверение за идентичност на имената на съпрузите при необходимост

 

 

10.00 лв.

 

7

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

до 3 дни след заявяването

 • документ за самоличност;

 

3.00лв

 

8

 

Съставяне на акт за смърт за ЛИЦЕ ПОЧИНАЛО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

до 48 часа от настъпване на смъртта

 • документ за самоличност на починалия;
 • съобщение за смърт от медицинско лице;
 • документ за самоличност на обявителя

безплатно

 

 

9

 

Съставяне на акт за смърт за ЛИЦЕ ПОЧИНАЛО В ЧУЖБИНА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБЩИНА ОПАКА

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

 

до 3 дни от заявяването

 • документ за самоличност на починалия;
 • съобщение за смърт от медицинско лице;
 • преведен на български език и легализиран от МВнР или от българското посолство в съответната държава акт за смърт;
 • документ за самоличност на един от наследниците

 

 

 

10.00 лв.

 

 

10

Съставяне на акт за смърт ПО ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

СК, ЗГР, Н-ба за определянето и администр. на местните такси и цени на у-ги на територията. на Община Опака

до 3 дни от заявяването

 • документ за самоличност на един от наследниците;
 • влязло в сила съдебно решение

 

безплатно

 

11

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

СК, ЗГР, Н-ба за определянето и администр. на местните такси и цени на у-ги на територията. на Община Опака

до 3 дни от заявяването

 • документ за самоличност на един от наследниците

 

2.00лв

 

12

 

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • д-ти за самоличност на родителя и припознаващия;
 • декларация за припознаване;

 

безплатно

 

13

Отразяване на промени в актове за раждане, смърт или гр. брак, съставени в Общ. Опака, по влезли в сила съдебни р-я

СК, ЗГР, Н-ба за определянето и администр. на местните такси и цени на у-ги на територията. на Община Опака

до 3 дни след заявяването

 • влязло в сила съдебно решение

 

безплатно

 

14

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност на заявителя

 

2.00лв

 

15

Издаване на удостоверение за семейно положение

СК, ЗГР Н-ба за определянето и администр. на местните такси и цени на у-ги на територията. на Община Опака

до 3 дни след заявяването

 • документ за самоличност на лицето

 

3.00лв

 

16

Издаване на удостоверение за осиновяване на дете

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност

 

2.00лв

 

17

Издаване на удостоверение за идентичност на имена

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност

 

2.00 лв

 

18

Издаване на удостоверение за родствени връзки

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност

 

3.00 лв.

 

19

Издаване на удостоверение за наследници

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност на един от наследниците;
 • молба-декларация от един от наследниците

 

3.00 лв

 

20

Издаване на у-ние за сем. положение за сключване на граждански брак в чужбина

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност;
 • заявление за сключване на граждански брак с чужденец;

 

10.00 лв

 

21

З-ка на д-ти по гр. състояние за чужбина, издадени от Община Попово

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност;
 • съответния документ

 

10.00 лв.

 

22

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението на Общ. опака

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

до 3 дни

 • документ за самоличност;
 • уведомително писмо от РДВР – оригинал;
 • удостоверение за раждане, преведено на български език

 

2.00 лв

 

23

 

Коригиране или присвояване на ЕГН

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

14 дни след заявяването

 • копия на документа за самоличност;
 • копие на акта за раждане;

безплатно

 

24

 

Заявяване на настоящ адрес

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

 

веднага

 • документ за самоличност;
 • заявление за настоящ адрес / адресна карта

 

3.00лв.

 

25

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

 

веднага

 • документ за самоличност

 

3.00лв.

 

26

 

Заявяване на постоянен адрес

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

веднага

 

 • документ за самоличност;
 • удостоверение за раждане;
 • у-ние за гр. брак или съдебно решение за развод;
 • заявление за постоянен адрес

 

3.00лв.

 

27

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

 

веднага

 • документ за самоличност

 

3.00лв.

 

28

 

Възстановяване или промяна на имената на бългaрски граждани по чл. 19 а от ЗГР

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

до 30 дни след заявяването

 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено заявление по образец;
 • фотокопие на акт за раждане

 

5.00лв

 

 

29

 

ползване на ритуални услуги за радостни обреди

 

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

до 30 дни след заявяването

 • документ за самоличност от двамата съпрузи;
 • декларация за сключване на гр. брак от двамата съпрузи
 • медицинско свидетелство от двамата съпрузи;
 •  заявление за сключване на граждански брак

 

 

35.00лв.

 

30

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКА ДЕЦА

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

 

Веднага

 • документ за самоличност на майката;
 • удостоверение за раждане на децата

 

2.00лв.

 

31

 

Установяване или придобиване на българско гражданство

СК, ЗГР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

 

14 дни след заявяването

 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено заявление по образец, съответно за установяване или придобиване на българско гражданство;
 • фотокопие на акт за раждане и семеен регистър;

 

 

15.00лв.

 

32

изготвяне на пълномощни или декларации

СК, ЗГР, Н-ба за опр. и администр. на местните такси и цени на у-ги на тер. на Общ. Опака

 

Веднага

 • документ за самоличност на лицата

 

5.00лв.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

1

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ

Чл. 14 от ЗМДТ

 

 • Копие от нотариален акт
 • Копие от удостоверение за наследници

 

2

Декларации за дължими данъци/фирми/

Чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ

 

 • Копие от нотариален акт

 

3

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

 

Чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ

 

 • Копие от удостоверение за наследниици
 • Характеристика на имота
 • Банково удостоверение

 

4

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

 

Чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ

 

 • Копие от регистрационен талон
 • Копие на договор за покупко-продажба
 • Удостоверение за наличие на работещо катал. устройство

 

5

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/без лек автомобил/

Чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ

 

 • Копие от регистрационен талон
 • Копие от договор за покупко-продажба

 

6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВО ОТПАДЪЦИ, СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО

РЕШЕНИЕ № 155/30.01.2009г на ОбС ОПАКА

 

 

 

7

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 18 от НАРЕДБА НА ОбС ОПАКА

 

 

 

8

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Чл. 61 от ЗМДТ

 

 

 

9

ДЕКЛАРАЦИИ ПО Чл.  49 ОТ ЗМДТ

Чл. 49 от ЗМДТ

 

 

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ

1

ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Чл. 264, ал. 1 от ДОПК

2дни

14дни

 • Скица на имота
 • Нотариален акт

8лв.

4лв.

 

2

ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ

 

Чл. 264, ал. 1 от ДОПК

2дни

14дни

 • Характеристика на земеделския имот
 • Удостоверение за наследници

8лв.

4лв.

3

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

ЗМДТ

7 дни

 • Искане за издаване на удостоверение
 • Лична карта

3.00лв.

4

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК НАСЛЕДСТВО

ЗМДТ

7 дни

 • Искане за издаване на удостоверението
 • Банково удостоверение за наличните суми

 

3.00лв.

5

СЛуЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА МПС

ЗМДТ

7 дни

 • Искане за издаване на документа

2.00лв.

6

дубликат на ДОКУМЕНТИ ЗА платени данъци

ЗМДТ

7 дни

 • Искане за издаване на дубликат от документа.

2.00лв.

7

У-Е НА ЛИПСА ИЛИ Н-ЧИЕ НА ЗАД-НИЯ ПО ЗМДТ

ЗМДТ

7 дни

 • Искане за издаване на документа

3.00лв.

 

8

АКТ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ

 

Чл. 129 от ДПОК

7 дни

 • Искане за възстановяване или прихващане
 • Копие от вносни бележки и/или приходни квитанции
 • Лична карта

 

9

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 16 от Закон за ЧСИ

7 дни

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ-ТЪРГОВИЯ И ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

/РЕГУЛАТОРЕН РЕЖИМ/

 

 

 

 

 

 • Закон заТуризма;
 • Наредба за категоризиране на туристическите Обекти;
 • Тарифа за таксите,кои-то се събират по Закона за Туризма

 

 

 

 

 

 

2 месеца

 • Заявление по образец;
 • У-ние за актуална съдебна р-ция с дата на издаване,предхождаща с не повече от 30 дни датата на подновяване на заявлението;
 • У-ние, че лицето не е в пр-ра на ликвидация или несъст-ст, издадено от съответния Окр. съд с дата не повече от 30 дни от дата на подаване;
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
 • Копие от документите удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Ф-яр за определяне к-рията на заведение за хранене и развлечения;
 • Копие от документа за собственост на обекта;
 • Документ,удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Копие от договора за наем;
 • Д-т за платена такса за категоризиране, съгласно чл.55,ал.4 от ЗТ;

За изд. на катег. символика:

 

До 20 места – 110лв.

 

От 21 до 50 места – 250лв.

 

Такса за заявление:

2.00лв.

 

 

 

 

 

2

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

/РЕГУЛАТОРЕН РЕЖИМ/

 

 

 • Закон за Тютюна и тютюневите изделия;
 • Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Закон за местните данъци и такси /чл.113/

 

 

 

до 30 дни

 • З-ние за издаване на р-но за търговия с тютюневи изделия;
 • Удостоверение за актуално съдебно състояние;
 • Копие от картата за идентификация по регистъра на Булстат;
 • Копие от удостоверението за данъчна регистрация;
 • Копие от санитарно разрешително на РИОКОЗ;
 • Разрешение за ползване
 • Договор за наем, ако обекта е нает
 • Документ от ТДД за дължими държавни вземания
 • З-д за съгл. раб. време на търговския обект с кмета на Общината;
 • У-ние от Противопожарна охрана за обезпечеността на обекта;

 

 

2лв., от които за

молба – 1лв.

разрешител

но–1лв.

3

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ

НАРЕДБА № 1 на ОбС Опака

7 дни

 • Молба за работно време

4лв.

4

ИЗД. НА ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖЕНО РАБ. ВРЕМЕ

НАРЕДБА № 1 на ОбС Опака

7 дни

 • Молба за удължено работно време

5лв.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

 

1

 

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака;

до 7 дни

до 2 дни

 • Заявление;
 • Копия от документите за собственост или право на строеж
 • Удостоверение за наследници при наследствен имот

4лв.

8лв.

 

 

2

 

 

 

Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояването

 

 

Чл. 140 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака;

 

 

 

14дни

 • Заявление;
 • Документ за собственост или право на строеж;
 • Удостоверение за наследници, при наследствен имот
 • Съгласие от съседи/прилага се при намалени отстояния на вътрешна регулационна линия-чл. 20, ал. 5 от ЗУТ/

 

 

 

 

 

15лв

 

3

ЗАВЕРКА НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака;

 

до 5 работни дни

 •  Заявление
 •  Скица от действащия план (оригинал)
 • Документ за платена такса

 

3лв.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ /ЧЛ. 148, АЛ. 1, ЧЛ. 152 ОТ ЗУТ/ ПО СЪГЛАСУВАН И ОДОБРЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака.

 

 

 

 

 

 

7 дни

 • Заявление
 •  Документи за собственост
 •  Удостоверение за наследници – при наследствен имот
 •  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 •  Подробен устройствен план – проект за ПРЗ, ПР, ПЗ, вкл. РУП /ако се изисква такъв/
 • Инвестиционен проект – по 3 /три/ копия от всички части на проекта
  • част „Архитектурна”
  • част „Строителни конструкции”
  • част „Водоснабдяване и канализация”
  • част „Електрическа”
  • част „Геодезия”
  • част „Геоложки доклад /становище”
  • част „Отопление и вентилация”
  • част „Топлотехническа ефективност” /ТТЕ?
  • Част „Проект безопасност и здраве”
  • Част „Дендрологичен проект”
  • Част „Технологична
  • Част „Газификация”
  • Част „Сметна документация”
 •  Решение по оценката на въздействието върху околната среда /ОВОС/ издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/
 •  Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
 •  Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност /за строежи първа и втора категория/
 •  Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 •  Специални разрешителни /изисквания по специални закони, например разрешително от органите на Главна дирекция „Държавен технически надзор”, Националния институт за паметниците на културата и др.
 •  Удостоверение за актуално състояние на фирмата с давност 6 /шест/ месеца съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
 •  Документ за платена такса

 

 

 

 

 

 

 

 

15лв.

 

 

 

 

 

5

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

 

 

I. за строежи четвърта категория/при наличието на окончателен доклад от лицето упражняващо независим строителен надзор в строителството/:

 

 • частни пътища, улици от второстепенна улична мрежа от V, VI клас и съоръжения към тях;

 

 • жилищни и смесени сгради със средно застрояване

 

 • сгради и съоражения на обществено обслужване с разгъната площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

 

 • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоражения към тях;

 

 • паркове, градини озеленени площи до 1ха.

 

 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория;

 

 • вътрешни преустройства на сгради от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;

 

II. За строежи от пета категория/ въз основа на служебан проверка на обстоятелствата по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания/:

 

 • жилищни сгради с ниско застрояване

 

 • смесени сгради с ниско застрояване и вили;

 

 • сгради и съоражения за обществено обслужване с разгъната и застроена площ до 300м2 или с капацитет до 30 места за посетители;

 

 • сгради и съоражения за обществено обслужване с разгъната и застроена площ от 300 до 1000м2 или с капацитет от 30 до 100 места за посетители;

 

 • производствени сгради от 10 до 50 работни места и съораженията към тях

 

 • производствени сгради до 10 работни места и съоражения към тях

 

 • строежи от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория;

 

 • реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна на предназначението на строежите от тази категория;

 

 

 

 

 

 

Правно основание: чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

7 дни

 •  Заявление
 • Документ за собственост
 •  Разрешение за строеж
 •  Протокол за определяне на строителна линия и ниво
 •  Заповедна книга на строежа
 •  Инвестиционен проект – 1 брой от всички части на проекта
  • част „Архитектурна”
  • част „Строителни конструкции”
  • част „Водоснабдяване и канализация”
  • част „Електрическа”
  • част „Геодезия”
  • част „Геоложки доклад /становище”
  • част „Отопление и вентилация”
  • част „Топлотехническа ефективност” /ТТЕ/
  • част „Организация и безопасност на движението”
  • Част „Проект безопасност и здраве”
  • Част „Дендрологичен проект”
  • Част „Технологична”
  • Част „Газификация”
 •  Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
 •  Акт № 14
 •  Акт № 15 /за строежи V категория/
 •  Комплексен доклад от надзора за въвеждане на строежа в експлоатация / за строежи IV категория/
 •  Положителни становище от РИОКОЗ и РСПАБ /при необходимост/
 •  Технически паспорт на строежа
 •  Документ за платена такса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100лв., но не повече от 1000лв.

 

150.00лв.

 

300.00лв.

 

 

 

250.00лв.

 

30.00лв.

 

съответната цена, определена за вида обекти

100.00лв.

 

 

 

 

 

 

 

30.00лв.

 

50.00лв.

 

100.00лв.

 

 

 

200.00лв.

 

 

 

 

100.00лв.

 

 

 

50.00лв.

 

 

30.00лв.

 

 

съответната цена, определена за вида обект

 

 

 

 

6

 

 

 

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

 

 

 

Правно основание: чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ – частни имоти;

7 дни – при изготвена оценка от лицензирана фирма – консултант
30 дни – при изготвена оценка от ЕСУТ

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници – при наследствен имот
 •  Инвестиционен проект – 3 броя копия
 •  Оценка за съответствие на частите на проекта със съществените изисквания към строежите или решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/
 • Документ за платена такса

 

 

0.20лв./м2 разгъната застроена площ

 

 

7

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

съобразен със сроковете по т. 1

 • Заявление
 • Документ за собственост
 •  Скица от действащия ПУП
 • Документ за платена такса

 

 

3лв.

 

 

 

8

 

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОБЕКТИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ /ЧЛ. 147, АЛ. 1 ОТ ЗУТ/

 

 

чл. 147, ал.1 и 2 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

7 дни

 • Заявление
 •  Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници – при наследствен имот
 •  Становище от инженер-конструктор /в зависимост от строежа/
 •  Виза с указан начин на застрояване
 •  Съгласие от съседа при строеж на обща граница
 •  Нотариален акт за отстъпено право на строеж – при съсобствен имот
 •  Документ за платена такса

 

 

 

 

 

15лв.

 

9

 

ЗАВЕРКА НА СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

7 дни

 • Заявление
 •  Документ за собственост
 •  Одобрения инвестиционен проект
 •  Строително разрешение
 •  Документ за платена такса

 

 

7.50лв.

 

 

10

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ ТРАЙНО С ТЕРЕНА

чл. 56 от ЗУТ – частни имоти и чл.57 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

10 дни

 • Заявление
 •  Документ за собственост /договор с Община Търговище/
 •  Проект или снимка на преместваемо съоръжение
 •  Документ за платена такса

 

 

15лв.

 

11

 

ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ – частни имоти, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

7 дни

 •  Заявление
 •  Протокол за определяне на строителна линия и ниво
 •  Документ за платена такса

 

 

15лв.

 

12

ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ

чл. 223 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

3дни

 •  Заявление
 •  Разрешение за стоеж /влязло в сила/
 • Документ за платена такса

 

по 3лв. на репер

 

 

 

13

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ ОТ СГРАДА

 

 

чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

30 дни

 • Заявление
 •  Документ за собственост
 •  Одобрен инвестиционен проект /влязъл в сила ПУП/, с който се предвижда обособяване на дялове
 •  Конструктивно становище – само за обекти по чл. 147, ал. 1, т. от ЗУТ
 •  Документ за платена такса

 

 

 

 

5лв.

 

 

 

14

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

 

 

§ 16 от ДР от ЗУТ за строежи, строени до 07.04.1987г., Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

 

30 дни

 • Заявление
 • Документ за собственост или право на строеж
 •  Документ, доказващ периода на извършване на строежа
 •  Съгласие от съседа при строеж на имотна граница
 •  Скица от кадастрална карта /кадастрален план/
 •  Други документи, доказващи времето на изпълнението на строежа и съответствието му с действувалите към момента на изграждането строителни норми или ЗУТ
 •  Конструктивно становище от инженер конструктор
 •  Документ за платена такса

 

 

 

10лв.

 

 

 

 

15

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 

 • на ПР/план за регулация/

 

 

 

 

 

 • на ПЗР /план за застрояване и регулация/

 

 

 

 

 

 

 • на ПЗ/план за застрояване/

 

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

 

безсрочно

 

 • Заявление
 • Документ за собственост или право на строеж
 •  Удостоверение за наследници при наследствен имот;
 • Документ за платена такса

 

10.00лв. на имот + 2.00лв. за всеки следващ имот

 

20.00лв. на имот + 2.00лв. за всеки следващ имот

 

10.00лв. на имот + 2.00лв. за всеки следващ имот

16

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ЛИПСА НА ДАННИ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

7 дни

 • Заявление
 • Документ за собственост
 •  Удостоверение за наследници при наследствен имот;
 • Документ за платена такса

 

5лв.

 

17

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

10дни

 

3лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ОДОБРЯВАНЕ /СЪГЛАСУВАНЕ/ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА В СЛУЧАИТЕ ПО чл.142 ал.1 т.1 и т.4 от ЗУТ КАКТО СЛЕДВА:

 

1. За строежи първа категория по чл.137 ал.1 т.1 от ЗУТ

 

 

 

2. На строежи втора категория по чл.137 ал.1 т.2 от ЗУТ

 

 

 

 

3. На строежи трета категория по чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ

 

 

 

4. На строежи четвърта категория по чл.137 ал.1 т.4 от ЗУТ

 

 

- за оценка - 200 лв. по чл.142 ал.6 т.4 от ЗУТ

 

5. На строежи пета категория по чл.137 ал.1 т.5 от ЗУТ

- за оценка – 100.00 лв. по чл.142 ал.6 т.4 от ЗУТ

 

 

 

 

 

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

 

 

 

 

 

15 дни

 • Заявление
 •  Документи за собственост
 •  Удостоверение за наследници – при наследствен имот
 •  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 •  Подробен устройствен план – проект за ПРЗ, ПР, ПЗ, вкл. РУП /ако се изисква такъв/
 • Инвестиционен проект – по 3 /три/ копия от всички части на проекта
  • част „Архитектурна”
  • част „Строителни конструкции”
  • част „Водоснабдяване и канализация”
  • част „Електрическа”
  • част „Геодезия”
  • част „Геоложки доклад /становище”
  • част „Отопление и вентилация”
  • част „Топлотехническа ефективност” /ТТЕ?
  • Част „Проект безопасност и здраве”
  • Част „Дендрологичен проект”
  • Част „Технологична
  • Част „Газификация”
  • Част „Сметна документация”
 •  Решение по оценката на въздействието върху околната среда /ОВОС/ издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/
 •  Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
 •  Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност /за строежи първа и втора категория/
 •  Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 •  Специални разрешителни /изисквания по специални закони, например разрешително от органите на Главна дирекция „Държавен технически надзор”, Националния институт за паметниците на културата и др.
 •  Удостоверение за актуално състояние на фирмата
 • Документ за платена такса

 

 

 

 

0,1% от строителната стойност но не по-малко от 400 лв.;

 

0,1% от строителната стойност но не по-малко от 300 лв.;

 

 

0,1% от строителната стойност но не по-малко от 200 лв.;

 

 

100.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

50.00 лв.

 

19

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, В СЛУЧАИТЕ НА ИЗГУБЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

1. За одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145 ал.5 от ЗУТ

2. За ново одобряване на инвестиционен проект, съгласно чл.145 ал.2 от ЗУТ

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

15дни

 

 • Заявление
 • Изготвени нови документи, свързани със строежа;
 • Документ за платена такса

 

Съответно цената по т.18

50% от съответната цена по т.18

 

 

20

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП:

 

- за един поземлен имот

 

- за група поземлени имоти

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

7дни

 • Заявление
 • Документ за собственост;
 • Документ за платена такса

 

10,00лв.+ 1,00лв. за всеки следващ имот

 

 

 

 

21

ОДОБРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ

- за строежи първа категория

-за строежи втора категория.

- за строежи трета категория

   - за строежи четвърта категория.

- за строежи пета категория

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

15 дни

 • Заявление
 • Екзекутивната документация;
 • Документ за платена такса

 

 

40.00лв.

30.00лв.

20.00лв.

15.00лв.

10.00лв

 

 

 

 

 

 

22

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ГР. ОПАКА

I. Пета категория:

-          Преустройство

-          Ново строителство

II. Четвърта категория

-                      Преустройство

-                      Ново строителство

III. Трета категория

-                   Преустройство

-                      Ново строителство

IV. Становище на Общински експертен съвет за изменение на ПУП

 

 

 

 

 

 

ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

 

 

 

 

 

 

 

 

безсрочно

 • Заявление
 • Инвестиционен проект;
 • Документ за платена такса

 

 

 

50.00лв.

100.00лв.

 

100.00лв.

200.00лв

 

200.00лв

200.00лв

 

50лв.

ДРУГИ УСЛУГИ

 

1

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2

 

Закон за счетоводството

 

до 1 месец

 • лична карта
 • трудова книжка

 

безплатно

 

2

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ УП-30

 

Закон за счетоводството

 

до 14 дни

 • лична карта
 • трудова книжка

безплатно

3

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОХОД

Закон за счетоводството

Веднага

 • лична карта

1лв

4

издаване на удостоверение за доход

Закон за счетоводството

Веднага

 • лична карта

1лв.

5

ИЗД. НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ НА ОбС

ЗМСМА; ПОДОбСНКВОА

до 7дни

 • искане за издаване на документа

1лв/стр.

Настоящите цени, такси и услуги са в сила до промяна на нормативната уредба, въз основа на която са приети и определени и подлежат на актуализация!