ИНФОРМАЦИЯ по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3

Кмет: 06039 / 22 22; Факс: 06039 / 24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

  1. 1. Одобрена план сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ за 2022г. и по населени места

ПЛАН-СМЕТКА

за 2022 год. на Община Опака приета с Решение№261 по Протокол № 28от 14.01.2022 год. на ОбС – Опака

Разходи по видове източници

Разход /лв./

Разходи по населени места

ОБЩО

Опака

Крепча

Голямо Градище

Люблен

Горско Абланово

Гърчиново

1.Събиране и транспорти-ране на битови отпадъци до съоръжения и инстала-ции за третирането им,както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци

239 286,96

131 511,60

27 799,20

27 799,20

16 251,84

19 245,60

16 679,52

2.Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както проучва-не,проектиране,изграждане,

поддържане,експлоатация,закриване и мониторонг на депа-та за битови отпадъци

171 320,02

68 504,05

36 213,94

31 498,48

12 812,14

8 639,49

13 651,92

2.1. Цена на обезвреждане на един тон отпадъци, които нямат опасни свойства,  клетки за неопасни отпадъци

35855,79

14 337,40

7 579,24

6 592,24

2681,50

1 808,08

2 857,33

2.2.Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за дейностите по закриване и следексплоата-ционни грижи на площад-ките на депата за отпадъци.

3 699,87

1 479,44

782,08

680,24

276,70

186,57

294,84

2.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО за дейностите по изгр-аждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци

65 090,20

26 027,15

13 758,85

11 967,15

4867,80

3 282,25

5 187

2.4.Изплащане на заем за сепарираща и компостираща техника

56 524,80

22 601,78

11 948,40

10 392,74

4 227,14

2 850,67

4 504,07

2.5.Изплащане на безлихвен заем на ПУДОС за превозно средство за транспортиране на контейнери

10 149,36

4 058,28

2 145,36

1 866,12

759,0

511,92

808,68

3.Поддържане чистотата на уличните плат-на,площадите,алеите,парковете, и др.територии от населените маста в общината предназначени за обществено ползване

42 821,00

28 453,00

13 648,00

0

0

720,00

0

О б щ о :

453 427,98

228468,65

77 661,14

59 297,69

29 063,96

28 605,09

30 331,45

  1. 2. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година /съгласно прикачен файл Приложение 1/.
  2. 3. Отчетените разходи за предходната година по видове услуги/ по чл.62 от ЗМДТ / и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за предходната 2021 година в съответствие с приетата от Общински съвет основа / съгласно прикачен файл Приложение № 2/.
  3. 4. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната 2021 година са   661 560       тона /при планирани 770 840 тона/

приложение 1

приложение 2