З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 105/15.03.2017 год.

На основание чл. 44, ал..2 от ЗМСМА и във връзка чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи и с цел осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавяния

З А П О В Я Д В А М:

1. Забранявам използването на водните обекти на територията на Община Опака за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. Водните обекти не са охраняеми, не отговарят на санитарно-хигиенните норми и нямат издадени разрешителни за този вид дейност от компетентните органи.

2. Задължавам собствениците и ползвателите на водни обекти да поставят трайни обозначителни знаци и табели, забраняващи къпането (с надпис „Къпането забранено“) и предупреждаващи за опасността от удавяне, съгласно чл.8, ал.2 и чл.9, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Да упражняват непрекъснат контрол  за спазване на забраната.

3. При нарушаване на забранителния режим и инциденти с хора, лицата по чл.2 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи да вземат мерки за оказване на първа долекарска помощ и уведомяване на тел.112 и оперативния дежурен в община Опака на тел. 060392266.

4. На всички обекти разрешени за къпане и плуване да се назначават задължително само правоспособни водни спасители.

5. Възлагам на кметовете на населени места и Началника на Участък "Полиция" гр. Опака да осъществят контрол по изпълнението на заповедта и при нейното нарушаване да предприемат административно-наказателни мерки.

6. Населението да бъде запознато със заповедта посредством местния радиовъзел, чрез поставянето й на обичайни места за информация на територията на общината, и публикуването й на електронната страница на общината.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на Участък "Полиция" гр. Опака и Зам.-кмет „Рег.Развитие”.

 

ЛЮТФИ РЕЯНОВ /П/
Кмет на община Опака