БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ 4000, Пловдив, пл. “Съединение” № 1

Per. № 3-2469 /10.09.2018г.

Екз. единствен

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

 1. 1. Със заповед ОХ-697/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, съгласно Приложение № 1.
 2. 2. До 09.11.2018г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) заявление до командира на 68 бригада Специални сили за длъжностите по т. 1.
 3. 3. Към заявлението по т. 2, кандидатите да приложат:

3.1. Автобиография.

3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).

3.4. Свидетелство за съдимост за проучване по Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

3.5. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

3.6. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба е по- ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова).

3.7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

3.8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили).

3.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв

1/4

 

по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).

3.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта е отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер.

3.11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава).

3.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

3.13. Други документи, свързани е изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, копия от свидетелства за завършени курсове за военноотчетната специалност, копие от свидетелството за изпълнение на парашутни скокове по утвърден годишен летателен план във военни формирования, копие от свидетелството за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

 1. Кандидатите да попълват заявленията четливо (е печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.
 2. 5. Подаването на заявление за участие в конкурса, е приложените документи от т. 3.1. до т. 3.7., т. 3.12. и т.3.13. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.
 3. 6. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
 4. 7. До 21.12.2018г. структурите на ЦВО изпращат до командира на 68 бригада Специални сили заявленията на кандидатите по т. 2.
 5. 8. За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.
 6. 9. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностно лице отговорно за провеждането му е определен командирът на 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990 - Пловдив) посочен в т. 2, за длъжностите по съответното приложение по т. 1.
 7. 10. Конкурса ще се проведе за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019г.
 8. 11. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция, телефон или e-mail.
 9. 12. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване е кандидата.

12.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10x10 м) и издръжливост (крос 1000 м) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 2.

2/4

 

12.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

12.3. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 40 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

 1. 13. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.
 2. 14. Кандидат за който до деня за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.
 3. 15. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

15.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка.

15.2. Получените точки на теста за обща култура.

15.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число.

15.4. Пет точки за притежавано висше образование.

15.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”.

15.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение.

15.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

*                   за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

*                   за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

*                   за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.

 1. 16. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.
 2. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.
 3. 18. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години в т. 17 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

18.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

18.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

18.3. Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 18.1. и 18.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

 1. 19. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса, посочено в т. 9 в седем дневен срок от уведомяването им.

3/4

 

 1. 20. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

20.1. Подаване на жалба - до седем дни от уведомяването на кандидата.

20.2. Произнасяне по жалбата - до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 1. Телефони за контакт и информация относно конкурса - 032 60 70 10,

032 60 70 11, 032 60 70 12 и 032 60 70 13.

 1. 22. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

22.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.

22.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление до ВМА за установяване годността им за военна служба от ЦВМК - София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Приложение № 1, Списък на вакантните длъжности за войници от 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив, за заемане след конкурс от 2 (два) листа.
 2. Приложение № 2 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 4 (четири) листа.

 

КОМАНДИР НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ               П       ЯВОР  МАТЕЕВ

10.09. 2018 г.

4/4

 

Приложение № 1

СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници от 68-ма бригада „Специални сили“, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс

с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

по

ред

Наименование на вакантната длъжност (забележка)

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

Р

0

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Длъжности във военно формирование 32990 - Пловдив

1

Радиотелеграфист в екипаж на радиопредавателна апаратна за специални радиокомуникации на първи взвод за специални радиокомуникации в рота за комуникационна и информационна поддръжка (КИП)

Редник - 3-ти клас

32990

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

 

2

Радиотелеграфист във втори екипаж на командно-щабна машина (КЩМ) на взвод за радиокомуникации в рота за КИП

Редник - 3-ти клас

32990

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

3

Шофьор във взвод за съхранение и подвоз на материални средства на рота за логистично осигуряване (РЛО)

Редник - 3-ти клас

32990

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“

1/4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Техник по ремонта на автотракторна техника (ATT) в отделение за ремонт на ATT на ремонтен взвод в PJIO

Редник - 3-ти клас

32990

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“

5

Техник по ремонта на комуникационна техника в отделение за ремонт на комуникационно-информационна техника на ремонтен взвод в PJIO

Редник - 3-ти клас

32990

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“

 

Всичко

5

 

II.

Длъжности във военно формирование 54120 - Пловдив

1

Шофьор в екипаж на КЩМ на взвод за комуникационна и информационна поддръжка в щабна рота .

Редник - 3-ти клас

54120

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

2

Младши специалист по специални операции - сапьор

Редник- 3-ти клас

54120

Пловдив

4

Средно

образование

Поверително

- Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно формирование;

- Свидетелство за управление на МПС категория „С“

3

Младши специалист по специални операции - радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас

54120

Пловдив

4

Средно

образование

Поверително

Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

 

Всичко

9

 

2/4

 

III.

Длъжности във военно формирование 52630 - Пловдив

1

Оператор в отделение „Личен състав”

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

 

2

Акумулаторист в ремонтно отделение на логистичен взвод на щабнарота

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

3

Шофьор в логистичен взвод на щабна рота

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

4

Шофьор в екипаж на КЩМ на свързочен взвод в щабна рота

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория ,,С“

5

Младши специалист по специални операции - радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно формирование

6

Младши специалист по специални операции - санитар

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно формирование

7

Младши специалист по специални операции - сапьор

Редник - 3-ти клас

52630

Пловдив

2

Средно

образование

Поверително

- Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно формирование;

- Свидетелство за управление на МПС категория „С“

 

Всичко

8

 

3/4

 

IV.

Длъжности във военно формирование 48650 - Пловдив

1

Шофьор в логистичен взвод на щабна рота

Редник - 3-ти клас

48650

Пловдив

1

, Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория ,,С“

2

Младши специалист по специални операции - сапьор

Редник - 3-ти клас

48650

Пловдив

3

Средно

образование

Поверително

- Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно формирование;

- Свидетелство за управление на МПС категория „С“

3

Младши специалист по специални операции - радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас

48650

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

Авиомедицинска годност за изпълнение

на парашутни скокове или да е

изпълнявал не по-малко от три години

парашутни скокове по утвърден

летателен план на военно формирование

4

Младши специалист по специални операции - санитар

Редник - 3-ти клас

48650

Пловдив

1

Средно

образование

Поверително

Авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове или да е изпълнявал не по-малко от три години парашутни скокове по утвърден летателен план на военно  формирование

 

Всичко

6

 

 

ВСИЧКО

28

 

4/4

 

 

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТ В 68-МА БРИГАДА „СПЕЦИАЛНИ СИЛИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-697/22.08.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив от състава на 68-ма бригада «Специални сили» на 28 (двадесет и осем) лица, завършили раждански средни и висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 09.11.2018 г., включително.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата, който ще се проведе от 15.01.2019 г. до 16.01.2019 г.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години /41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред/.

 

За повече информация – тел. 0601/62431 и 0888747431 или на място във Военно окръжие – Търговище.

 

 

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАС...

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 683/17.08.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба за военни оркестранти в Представителния духов оркестър на Военноморските сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 3 за сержанти.

Кандидатите трябва да притежават минимум средно музикално образование и да владеят инструментите „кларинет”, „туба” или ударни инструменти и баскитара.

За повече информация – тел. 0601/62431 или 0887031688 във Военно окръжие – Търговище.

 

 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС...

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 673/14.08.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътни войски на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 204 войнишки длъжности:

Във  в.ф. 28610 – София – 10 длъжности

Във в.ф. 38220 – Плевен – 18 длъжности

В 61-ва механизирана бригада – Карлово – 47 длъжности

В бригадно командване – Благоевград – 28 длъжности

Във в.ф. 26240 – Сливен – 9 длъжности

Във в.ф. 24620 – Свобода – 20 длъжности

В 55-ти инженерен полк – Белене – 14 длъжности

Във в.ф. 28330 – Смолян – 15 длъжности

В гарнизон Пловдив – 43 длъжности

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 28.09.2018 г.:

 

Необходимо е да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години – за лицата, завършили граждански училища и 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

 

За повече информация – тел. 0601/62431 и 0888747431 или във Военно окръжие – Търговище.