Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-355 от 24.04.2018

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-372 от 02.05.2018

 

О  Б  Я  В  А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 329/16.04.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба. Вакантните места са общо 47 (четиридесет и седем) - 14 (четиринадесет) за офицери, 1 (една) за офицерски кандидат, 10 (десет) за сержанти и 22 (двадесет и две) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 25.05.2018 г.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

 

 

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Със заповед на министъра на отбраната ОХ- 206/09.03.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в състава на Съвместно командване на силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са 62 (шестдесет и две) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 09.05.2018 г.

Необходимо е да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години – за лицата, завършили граждански училища и 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

За повече информация – тел. 0601/62431 или 0882552010 във Военно окръжие – Търговище.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ В СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ- 211/12.03.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са 46 (четирдесет и шест) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 11.05.2018 г.

 

Необходимо е да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години – за лицата, завършили граждански училища и 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

За повече информация – тел. 0601/62431 или 0882552010 във Военно окръжие – Търговище.