О  Б  Я  В  А

за приемане на СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс


Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 1035/15.11.2019 г. са обявени 26 длъжности от Централно военно окръжие, 47 длъжности от Военноморските сили и 1374 длъжности от Сухопътни войски, определени за приемане в добороволния резерв за заемане без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 30.10.2020 г.:

Изисквания:

-         да нямат друго гражданство;

-         да притежават образование, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да са годни и психологично пригодни;

-         да не са наършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

-         да не се назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

За повече информация – тел. 0601/62431 и 0888 747431 или във Военно окръжие – Търговище.

 

ДРУГИ ОБЯВИ:

МЗ-ОХ-377

МЗ-ОХ-389

МЗ-ОХ-260