О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Със заповед на министъра на отбраната ОХ- 206/09.03.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в състава на Съвместно командване на силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са 62 (шестдесет и две) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 09.05.2018 г.

Необходимо е да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години – за лицата, завършили граждански училища и 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

За повече информация – тел. 0601/62431 или 0882552010 във Военно окръжие – Търговище.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ В СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ- 211/12.03.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са 46 (четирдесет и шест) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 11.05.2018 г.

 

Необходимо е да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години – за лицата, завършили граждански училища и 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

За повече информация – тел. 0601/62431 или 0882552010 във Военно окръжие – Търговище.