О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ  ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 1231/30.11.2017 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования в състава на Националната гвардейска част на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 50 (петдесет) за  войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 28.02.2018 г.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или висше образование;

-         да са годни за военна служба;

-         да не са по-възрастни от 28 години;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред.

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ В 68-МА БРИГАДА „СПЕЦИАЛНИ СИЛИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-ма бригада «Специални сили» в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина. Вакантните места са 28 за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 09.03.2018 г.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-    да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са за тяхна сметка.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата, който ще се проведе от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години /41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред/.

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 65/22.01.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, изпълнявали военна служба. Вакантните места са за 3 (трима) офицери.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 21.02.2018 г.

 

Същите е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141,  ал. 6 от  ЗОВСРБ:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.


О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ  ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22 980 - СОФИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 63/22.01.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военно формирование 22 980 - София в състава на Съвместно командване на силите на лице, изпълнявало военна служба. Вакантното място е сержант.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 14.02.2018 г. включително.

 

Същите е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141,  ал. 6 от  ЗОВСРБ:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.


О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

 

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 49/18.01.2018 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования в състава на Военноморските сили на лица, изпълнявали военна служба. Вакантните места са общо 12 –                2 (две) за  офицери, 1 (едно) за офицерски кандидати, 3 (три) за сержанти и 6 (шест) за войници.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 15.02.2018 г.

 

Същите е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141,  ал. 6 от  ЗОВСРБ:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.


ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ДОКОСНЕШ

ДО ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ Е

ДА БЪДЕШ ВОЙНИК ЗА ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ...

А ПОСЛЕ ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ЛИЧНА МОТИВАЦИЯ!

 

Със заповед на началника на Централно военно окръжие е създадена организация по набиране на български граждани без военна подготовка за участие в курсове за НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2018 г., организирани безплатно от Министерство на отбраната по места в Единен център за начална подготовкa (ЕЦНП) – Плевен, Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново (НВУ) и Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” – Варна (ВВМУ).

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище, както следва:

ü   до 09.02.2018 г. – за курс от 12.03. до 05.04.2018 г. в ЕЦНП

ü   до 16.02.2018 г. – за курс от 10.04. до 04.05.2018 г. в НВУ

ü   до 01.06.2018 г. – за курс от 23.07. до 17.08.2018 г. в ВВМУ

ü   до 10.08.2018 г. – за курс от 01.10. до 26.10.2018 г. в ЕЦНП

 

Единствени условия, на които трябва да отговарят са:

-         да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

-         да са годни и психологически пригодни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.