О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ  ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28860 – ГОРНА МАЛИНА ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

 

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военно формирование от състава на Съвместно командване на силите на лице, изпълнявало военна служба. Вакантното место е за 1 (един) сержант.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 16.11.2017 година.

 

Същите е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141,  ал. 6 от  ЗОВСРБ:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ  ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

 

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, изпълнявали военна служба. Вакантните места са общо 5 (пет) за сержанти.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 10.11.2017 година.

 

Същите е необходимо да отговарят на изискванията по чл. 141,  ал. 6 от  ЗОВСРБ:

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

-         да кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 4 (четири) за войнишки длъжности.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 24.11.2017 година.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-         да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

 

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са тяхна сметка.

 

Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща куртура и събеседване с кандидата, които ще се проведат на 12.12.2017 г. и 13.12.2017 г. в НВУ „Васил Левски”.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години /41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред/.

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски” на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Вакантните места са общо 4 (четири) за войнишки длъжности.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие – Търговище до 24.11.2017 година.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

-         да имат средно или по-високо образование;

-         да са годни за военна служба;

-         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-         да нямат друго гражданство;

-         да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-         да покриват нормативите за физическа годност;

-         да са психологично пригодни.

 

Кандидатите  се  изпращат  на  безплатни  медицински  прегледи  във

ВМА-София, като пътните разходи са тяхна сметка.

 

Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща куртура и събеседване с кандидата, които ще се проведат на 12.12.2017 г. и 13.12.2017 г. в НВУ „Васил Левски”.

Кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 години /41 години - за освободени военнослужещи, но не по-късно от 10 години от освобождаването им от военна служба и да не са освободени по дисциплинарен ред/.

 

За повече информация – тел. 0601/62431 или във Военно окръжие – Търговище.