О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 91/26.03.2018 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 11.04.2018 год. (сряда) от 09.00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

 • за продажба на общински недвижими имоти:
 1. Имот №026200 с АОС № 1667/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,548 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 190 лв. /сто и деветдесет лева/.
 2. Имот №026201 с АОС № 1668/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,912 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 316 лв. /триста и шестнадесет лева/.
 3. Имот №026202 с АОС № 1669/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,542 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 188 лв. /сто и осемдесет и осем лева/.
 4. Имот №026207 с АОС № 1670/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,689 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 238 лв. /двеста тридесет и осем лева/.
 5. Имот №026208 с АОС № 1671/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,654 дка, категория шеста в землище            гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 226 лв. /двеста двадесет и шест лева/.
 6. Имот №026209 с АОС № 1672/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,290 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 103 лв. /сто и три лева/.
 7. Имот №026211 с АОС № 1673/24.01.2018 год. представляващ лозе с площ от 0,421 дка, категория шеста в землище           гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 149 лв. /сто четиридесет и девет лева/.
 1. Имот №006012 с АОС № 1355/18.07.2016 год. представляващ Терен за силаж  с площ от 1,788 дка, категория четвърта, местност „Курията” в землище с. Крепча., с начална тръжна цена в размер на 1135 лв. /хиляда сто тридесет и пет лева/.
 2. Имот №013017 с АОС № 1362/18.07.2016 год. представляващ пуст.необр.земя с площ от 4,287 дка, категория десета, местност „Басаново” в землище с. Крепча, с начална тръжна цена в размер на 1187 лв. /хиляда сто осемдесет и седем лева/.
 • Ø За продажба на лек автомобил, общинска собственост:
 • лек автомобил Опел модел Инсигния с рег. номер Т3774КТ, цвят сив металик  с начална тръжна цена 7 175лв. /седем хиляди сто седемдесет и пет лева/ без ДДС или 8 610 лв./ осем хиляди шестстотин и десет лева/ с ДДС.
 • Ø За отдаване под наем на общинско място:
 • Част от общинско място на ул. „България” до УПИ I – 367, кв. 30 по ПУП на гр. Опака, площ 1 кв. м. (на тротоара близо до входа на училището), за поставяне на кафе-автомат, за срок от 5 години. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 20 лв. (двадесет лева),  без ДДС.

Търгът да се проведе на 11.04.2018 год. (сряда) от 09,00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  10.04.2018  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  10.04.2018  год. (вторник). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 10.04.2018  год. (вторник),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.