З А П О В Е Д

№ РД – 09-282/11.11.2020 год.

На основание  чл.14,  чл.19,  ал.1, ал.2, ал.3   от Наредбата  за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с решения № 123 и 124 по протокол №13 от 23.10.2020г.  на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от общински недвижим и нежилищен имот :

УПИ I-737 в кв.39 по РП на гр. Опака,  с АОС № 1812/08.07.2020 год., представляващ една стая с площ от 10 кв.м./десет/, находяща се в сглобяема конструкция /барака/. С предназначение да се ползва за офис или за изнесено работно място. Начална тръжна цена -месечен наем в размер на 35 лв. (тридесет и пет лв.) без ДДС, за срок от 5 години.

Търгът да се проведе на 30.11.2020 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.11.2020  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  27.11.2020  год. (петък). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  27.11.2020 год. (петък), стая №312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на  10%  и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 07.12.2020г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 04.11.2020г.(петък), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и ст. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА


О Б Я В А

На основание чл. 14,  чл.19, ал.1, ал.2, ал3  от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 282/11.11.2020 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

На 30.11.2020 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 • Ø За отдаване под наем на част от общински недвижим и нежилищен имот :

УПИ I-737 в кв.39 по РП на гр. Опака,  с АОС № 1812/08.07.2020 год., представляващ една стая с площ от 10 кв.м./десет/, находяща се в сглобяема конструкция /барака/. С предназначение да се ползва за офис или за изнесено работно място.Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 35 лв. (тридесет и пет лв.) без ДДС, за срок от 5 години.

Търгът да се проведе на 30.11.2020 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.11.2020  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  27.11.2020  год. (петък). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 27.11.2020  год. (петък),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на  10%  и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 07.11.2020г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 04.11.2020г.(петък), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.