О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 396/07.10.2021г.  на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 28.10.2021год. (четвъртък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1. За отдаване под наем на общински имот:

 • Недвижим имот, публична общинска собственост с площ от 45 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион), по чл.56 от ЗУТ, находящ се в разширението на ул. ,,Съединение“ и ул.,,Стара планина‘‘, до южната страна на ДГ ,,Усмивка“ гр.Опака, за срок от 5 години, считано от 03.11.2021г.
 • Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 31,50лв. /тридесети един лв. и петдесет ст./ без ДДС.

 

Търгът да се проведе на 28.10.2021 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.10.2021  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  27.10.2021 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 27.10.2021год. (сряда), стая № 304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и  се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 04.11.2021г. (четвъртък)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 03.11.2021г.(сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-396/07.10.2021 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.6, т.1 от Наредбата за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общинско имущество, и във връзка с решение № 231  по протокол №24 от 30.09.2021г.  на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот:

 • Недвижим имот, публична общинска собственост с площ от 45 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион), по чл.56 от ЗУТ, находящ се в разширението на ул. ,,Съединение“ и ул.,,Стара планина‘‘, до южната страна на ДГ ,,Усмивка“ гр.Опака, за срок от 5 години, считано от 03.11.2021г.
 • Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 31,50лв. /тридесети един лв. и петдесет ст./ без ДДС.

 

Търгът да се проведе на 28.10.2021 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.10.2021  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 27.10.2021 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  27.10.2021 год. (сряда), стая №304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и  се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 04.11.2021г. (четвъртък)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 03.11.2021г. /сряда/, стая №304 на Общинска администрация – Опака.

 

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

 

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл.специалист,,УС“