О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 185/04.07.2017 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

1. На 18.07.2017 год. (вторник) от 09.30 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

 • за продажба на общински недвижими имоти:
 • УПИ I-704 в кв.40 по РП на гр. Опака,  с АОС № 89/20.01.2000 год., представляващ апартамент от 46 кв.м., на втори етаж, състоящ се от стая, кухня и баня, находящ се в ДЖБ-2 и мазе 19 кв.м. в гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 16 371.90 лв./ шестнадесет хиляди триста седемдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.
 • УПИ IХ-707 в кв.32 по РП на гр. Опака, с АОС № 90/20.01.2000 год., представляващ апартамент от 65,86 кв.м., на втори етаж, състоящ се от хол, стая, кухня и баня, находящ се в ДЖБ-1 и мазе 21,5 кв.м. в гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 19 853,10 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.
  • за продажба на леки автомобили, общинска собственост:
  • лек автомобил Крайслер модел Круизер с рег. номер Т6090СТ,  с начална тръжна цена 1 540 лв. /хиляда петстотин и четиридесет лева/ без ДДС или 1 848 лв. /хиляда осемстотин четиридесет и осем лева/ с ДДС.
  • лек автомобил Фиат, модел Панда с рег. номер Т3403АТ,  с начална тръжна цена 495 лв./четиристотин деветдесет и пет лева/ без ДДС или 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева/ с ДДС.

 

Търгът да се проведе на 18.07.2017 год. (вторник) от 09,30 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  17.07.2017  год. (понеделник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  17.07.2017  год. (понеделник). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  17.07.2017  год. (понеделник),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

- Физически и/или юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, след спечелването му да не са отказали сключване на договор с общината.