О Б Я В А

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, както и чл.89, ал.1, ал.2, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 108/12.03.2020 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

1. На 02.04.2020 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

 • Ø За продажба на леки  автомобили, общинска собственост:
 • Лек автомобил Опел модел Инсигния с рег. номер Т3774КТ, цвят сив металик  с начална тръжна цена 6000лв. /шест хиляди лева/ без ДДС или 7200 лв./ седем хиляди и двеста лева/ с ДДС.

 • Лек автомобил Опел ,,VECTRA” с рег.номер Т0940КТ, цвят сив металик с начална тръжна цена 2100лв./две хиляди и сто лева/без ДДС или 2520лв./две хиляди петстотин и двадесет лева/с ДДС.

2. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

 

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  01.04.2020  год. (сряда).

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  01.04.2020  год. (сряда). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  01.04.2020  год. (сряда),  стая № 312 на Общинска администрация Опака.

7.Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

8.Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен , съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

-Повторен търг да се проведе на 09.04.2020г.(четвъртък)

-Място и срок за повторно подаване на документи:до 16:00 часа на 08.04.2020г.(сряда), стая312 на Общинска администрация-Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 95/02.03.2020 г. на Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 25.03.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1.За продажба на общински недвижими имоти:

 • Поземлен имот №008 кв.110 по регулационния план на с. Горско Абланово с АОС №1769/19.09.2019г., попадащ в разпоредбите на Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 698кв.м., с начална тръжна цена в размер на 1815лв. /хиляда осемстотин и петнадесет лв. /без ДДС.

Търгът да се проведе на 25.03.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  24.03.2020  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  24.03.2020 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 24.03.2020 год. (вторник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 01.04.2020г. (сряда)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 31.03.2020г.(вторник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.