О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 164/19.7.2019 г. на Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 06.08.2019 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1. За отдаване под наем на общински имот:

  • Общински имот с АОС №1759/29.05.2019г., №111006, попадащ в разпоредбите на Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с площ 1204 кв.м. в землището на с. Горско Абланово, за създаване на овощна градина с трайни насаждения, за срок от 10 години. Начална тръжна цена – годишен наем: определя се 4 /четири/ годишен гратисен период на плащане и от 5/пета/ до 7/седма/ год. – 36лв./дка, а от 8/осма/ до 10/десета/ год. – 56 лв./дка,  без ДДС.

Търгът да се проведе на 06.08.2019 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  05.08.2019  год. (понеделник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  05.08.2019 год. (понеделник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 05.08.2019  год. (понеделник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

  • Ø Повторен търг да се проведе на 13.08.2019г. (вторник)
  • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 12.08.2019г.(понеделник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.