О Б Я В А

На основание чл. 132, 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 277/19.11.2018 г. на Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 04.12.2018 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

  • Ø За отдаване под наем на общинско жилище (къщичка):
  • Общински недвижим имот (къщичка), намиращ се в с. Крепча, в парцел XI, кв. 3, с площ от 49 кв.м. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 66,86 лв. (шестдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки).

 

Търгът да се проведе на 04.12.2018 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  03.12.2018  год. (понеделник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  03.12.2018  год. (понеделник). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 03.12.2018  год. (понеделник),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.