О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 44/07.02.2018 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

1. На 19.02.2018 год. (понеделник) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

 • Ø За продажба на лек автомобил, общинска собственост:
 • лек автомобил Опел модел Инсигния с рег. номер Т3774КТ, цвят сив металик  с начална тръжна цена 10 250лв. /десет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС или 12 300 лв./ дванадесет хиляди и триста лева/ с ДДС.

 • Ø За отдаване под наем на общински обект:
 • част от общинска сграда  -  УПИ VII-174 в кв. 10 по ПУП на            гр. Опака, с площ 1 кв. м., като целият имот е с площ 45 кв.(на входа на лекарски кабинет), за поставяне на кафе-автомат.Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 20 лв. (двадесет лева),  без ДДС.

2. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

 

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  16.02.2018  год. (петък).

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  16.02.2018  год. (петък). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  16.02.2018  год. (петък),  стая № 312 на Общинска администрация Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.