О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 175/10.07.2018 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

На 31.07.2018 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.За продажба на общински недвижими имоти:

  • Имот № 017005 с АОС №1692/02.05.2018г., представляващ храсти, с площ от 2.755 дка, категория десета, местност „Ялията” в землище с. Гърчиново, с начална тръжна цена 711 лв. /седемстотин и единадесет лв./

2. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект:

  • Помещение в с. Горско Абланово близо до кметството, с площ 99 кв.м., представляващ УПИ ХIII-368, в кв. 22 по регулационния план на с.Горско Абланово, с АОС №94/18.10.2000г., за търговски цели, за срок от 5 години. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 198 лв. (сто деветдесет и осем лева),  без ДДС.

Търгът да се проведе на 31.07.2018 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  30.07.2018  год. (понеделник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  30.07.2018  год. (понеделник). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 30.07.2018  год. (понеделник),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.