З А П О В Е Д

№ РД – 09-162/30.05.2022 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 317  и  № 318  по протокол № 32 от 19.05.2022г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от общински имот / общинска сграда /:

 • ПИ № VII-154 в кв.№ 16 по РП на с. Крепча, представляваща ,,Автоспирка“ до детска градина ,,Усмивка“  с площ от 35 кв.м. /тридесети пет/ за търговски цели. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 87,50 лв./осемдесети седем лв. и петдесет ст./ без ДДС, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 04.07.2022 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал. 4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  01.07.2022  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 01.07.2022 год. (петък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  01.07.2022 год. (петък), стая №304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 11.07.2022г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 08.07.2022г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 162/30.05.2022г.  на  Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 04.07.2022год. (понеделник)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1. За отдаване под наем на част от  общински имот / общинска сграда /:

 • ПИ № VII-154 в кв.№ 16 по РП на с. Крепча, представляваща ,,Автоспирка“ до детска градина ,,Усмивка“  с площ от 35 кв.м. /тридесети пет/ за търговски цели. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 87,50 лв./осемдесети седем лв. и петдесет ст./ без ДДС, съгласно чл. 5, ал.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
 • Търгът да се проведе на 04.07.2022 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2.   Съгласно чл. 132, ал. 4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  01.07.2022  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  01.07.2022 год. (петък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 01.07.2022год. (петък), стая № 304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 11.07.2022г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 08.05.2022г.(петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.