З А П О В Е Д

№ РД – 09-223/08.09.2020 год.

На основание чл.14 ал., ал.2  от ЗОС, както и чл.21, ал.1 и ал.2, чл.39, ал.1 и ал.2,  чл. 132, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 109 и №110  по протокол №11 от 31.08.2020г., на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот:

 1. Поземлен имот с идентификатор 53552.199.22, АОС № 1781/27.03.2020г., представляващ „изоставено трайно насаждение” в землището на гр.Опака, с площ от  4398 кв.м., категория шеста, за срок от 5 год.,  местност ,,Тютюнника”. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 184,72 лв. без ДДС./сто осемдесети четири лв. и седемдесет и две ст./, цена на декар е 42,00 лв. без ДДС.
 2. Поземлен имот с идентификатор 53552.191.3, АОС № 1780/27.03.2020г., представляващ „нива” в землището на гр.Опака, с искана площ от 10000  кв.м., категория трета, за срок от 5 год.,  местност ,,Кукураденец”.Начална тръжна цена- годишен наем в размер на 310,00 лв./триста и десет лв./, цена на декар е 31,00 лв. без ДДС.
 3. Поземлен имот с идентификатор 53552.300.2, АОС № 1779/27.03.2020г., представляващ „нива” в землището на гр.Опака, с  площ от 2756  кв.м., за срок от 5 год.,   категория трета, местност ,,Ялията”. Начална тръжна цена- годишен наем в размер на 85,44 лв./осемдесети пет лв. и четирдесети четири ст./, цена на декар е 31,00 лв. без ДДС.

Търгът да се проведе на 30.09.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа  до 29.09.2020  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 29.09.2020 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  29.09.2020 год. (вторник), стая №312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване e в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 07.10.2020г. (сряда)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 06.09.2020г.(вторник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и ст. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

 

О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 223/08.09.2020 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

На 30.09.2020год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1. За отдаване под наем на общински имот:

 • Поземлен имот с идентификатор 53552.199.22, АОС   № 1781/27.03.2020г., представляващ „изоставено трайно насаждение” в землището на гр.Опака, с площ от  4398 кв.м., категория шеста, за срок от 5 год.,  местност ,,Тютюнника”. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 184,72 лв. без ДДС./сто осемдесети четири лв. и седемдесет и две ст./, цена на декар е 42,00 лв. без ДДС.
 • Поземлен имот с идентификатор 53552.191.3, АОС  № 1780/27.03.2020г., представляващ „нива” в землището на гр.Опака, с искана площ от 10000  кв.м., категория трета, за срок от 5 год.,  местност ,,Кукураденец”.Начална тръжна цена- годишен наем в размер на 310,00 лв./триста и десет лв./, цена на декар е 31,00 лв. без ДДС.
 • Поземлен имот с идентификатор 53552.300.2, АОС  № 1779/27.03.2020г., представляващ „нива” в землището на гр.Опака, с  площ от 2756  кв.м., за срок от 5 год.,   категория трета, местност ,,Ялията”. Начална тръжна цена- годишен наем в размер на 85,44 лв./осемдесети пет лв. и четирдесети четири ст./, цена на декар е 31,00 лв. без ДДС.

Търгът да се проведе на 30.09.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа   до  29.09.2020  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  29.09.2020 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 29.09.2020  год. (вторник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10%  и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 07.10.2020г. (сряда)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 06.09.2020г.(вторник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.