О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 252/13.09.2017 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

На 28.09.2017 год. (четвъртък) от 09.00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 • Ø за продажба на общински недвижими имоти:
  • УПИ IХ-707 в кв.32 по РП на гр. Опака, с АОС № 90/20.01.2000 год., представляващ апартамент от 65,86 кв.м., на втори етаж, състоящ се от хол, стая, кухня и баня, находящ се в ДЖБ-1 и мазе 21,5 кв.м. в гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 19 853,10 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.
  • Имот №026296 с АОС № 1550/25.07.2017 год. представляващ нива с площ от 0.500 дка, категория шеста в землище гр. Опака, с начална тръжна цена в размер на 182 лв. /сто осемдесет и два лева/, без ДДС.
  • придаваемата част, към УПИ ХII-413, с площ 135 кв.м, в кв.23 по регулационния план на с. Горско Абланово, с начална тръжна цена в размер на 217 лв./двеста и седемнадесет лева/ без ДДС.
 • Ø за продажба на леки автомобили, общинска собственост:
  • лек автомобил Крайслер модел Круизер с рег. номер Т6090СТ,  с начална тръжна цена 1 386 лв. /хиляда триста осемдесет и шест лева/ без ДДС или 1 663,20 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и три лева и двадесет стотинки/ с ДДС.

Търгът да се проведе на 28.09.2017 год. (четвъртък) от 09,00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.09.2017  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  27.09.2017  год. (сряда). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 27.09.2017  год. (сряда),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

- Физически и/или юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, след спечелването му са отказали сключване на договор с общината.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „Специализирана администрация” и ст. експерт „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „Специализирана администрация”.