О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 216/07.10.2019 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

На 22.10.2019 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.За продажба на общински недвижим имот:

  • Поземлен имот с идентификатор №53552.174.14 с АОС №1693/02.05.2018г., представляващ „друг вид земеделска земя”, с площ 3146 клв.м., местност „Под село”, в землището на гр. Опака., с начална тръжна цена 1112,30 лв./хиляда сто и дванадесет лв. и тридесет ст./без ДДС

Търгът да се проведе на 22.10.2019 год. (вторник) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  21.10.2019  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  21.10.2019 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:


За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 21.10.2019  год. (понеделник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

  • Ø Повторен търг да се проведе на 29.10.2019г. (вторник)
  • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 28.10.2019г.(понеделник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.