О Б Я В А

На основание чл. 132  и  чл.133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 152/01.06.2020 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 24.06.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.За продажба на общински недвижим имот:

  • Имот № 53552.237.14 с АОС №1804/23.04.2020г., представляващ  ,,нива”, с площ от 5453 кв.м., категория шеста, местност „Мералък” в землище гр.Опака, с начална тръжна цена   3675 лв. /три хиляди шестстотин седемдесет и пет лв./ без ДДС.

Търгът да се проведе на 24.06.2020 год. (сряда) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  23.06.2020  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  23.06.2020 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:


За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 23.06.2020  год. (вторник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10%  и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

  • Ø Повторен търг да се проведе на 01.07.2020г. (сряда)
  • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 30.06.2020г.(вторник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.