О Б Я В А

На основание чл. 132, 133 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 25/30.01.2019 г. на Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 13.02.2019 год. (сряда) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

1.За продажба на общински недвижими имоти:

 • Имот № 18407.24.40 с АОС №1715/02.10.2018г., представляващ  гори и храсти в земеделска земя, с площ от 7340 кв.м., категория трета, местност „Ташлъка” в землище с. Гърчиново, с начална тръжна цена          4 602 лв. /четири хиляди шестстотин и два лв./ без ДДС.
 • Поземлен имот №1205, в кв. №34, по регулационния план на гр. Опака, с АОС №1727/12.11.2018г., представляващ празно дворно място, с площ 560 кв.м., с начална тръжна цена 2 352 лв. /две хиляди триста петдесет и два лв./ без ДДС.

Търгът да се проведе на 13.02.2019 год. (сряда) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  12.02.2019  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  12.02.2019 год. (вторник) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 12.02.2019  год. (вторник), стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 20.02.2019г. (сряда)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 19.02.2019г.(вторник), стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.