О Б Я В А

На основание чл. 60, 61 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 139/11.05.2018 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 23.05.2018 год. (сряда) от 09:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 

 • Ø за продажба на общински недвижими имоти:
 1. Имот УПИ XIV в кв.77 с АОС № 104/30.01.2001 год., представляващ дворно място с площ от 595кв.м. по регулационния план на  гр. Опака., с начална тръжна цена в размер на 2 500 лв. /две хиляди и петстотин лв./
 2. 2. Имот № 280075 с АОС №1686/17.04.2018г., представляващ храсти, с площ от 7,454 дка, категория десета, в землище гр. Опака, с начална тръжна цена 1 446лв. /хиляда четиристотин четиридесет и шест лв./

 

 

 • Ø За отдаване под наем на общинско жилище:
 • УПИ I-704 в кв.40 по РП на гр. Опака,  с АОС № 89/20.01.2000 год., представляващ апартамент от 46 кв.м., на втори етаж, състоящ се от стая, кухня и баня, находящ се в ДЖБ-2 и мазе 19 кв.м. в гр. Опака. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 108,09 лв. (сто и осем лева и девет стотинки),

Търгът да се проведе на 23.05.2018 год. (сряда) от 09:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  22.05.2018  год. (вторник).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  22.05.2018  год. (вторник). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 22.05.2018  год. (вторник),  стая № 312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.