ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ЧИСТОТАТА ЗА 2018

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Опака, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2018 година, на e-mail: obstinaopaka@abv.bg или   на адрес в гр. Опака, ул. „Съединение” № 3

Обсъждането ще се състои на 18.12.2017г. от 8,00 часа в пленарната зала на НЧ”Пробуда-1922” гр.Опака.

 

ПЛАН-СМЕТКА 2018

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАКСА СМЕТ 2018