ОБЩИНА ОПАКА НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ОПАКА НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение.

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИТЕЖАВАТ:

лидерски качества и креативност; организаторски умения; умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития; умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с лично им мнение; готовност за поемане на отговорност.

 

К андидатстването става в следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване.

2. Мотивационно писмо.

3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават на място или по пощата на адрес: 7840 град Опака, ул. „Съединение” 3, както и по електронен път на e-mail:ekip_opsaka1@abv.bg. Те трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на Община Кюстендил. С процедурата може да се запознаете тук.

Срок за подаване на документите: 24 май 2017 г.

Комисия, назначена от Кмета на Община Опака, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение в срок до 30 май 2017 г. До 15 юни 2017 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Процедура за избор на членове на Съвета на децата