ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Опака  предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становище в деловодството на Община Опака или imeil: obstinaopaka@abv.bg

документация