ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Информираме Ви, че във връзка с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 5 по проект “Нови възможности за грижа”, договор №2014BG05М9ОР001-2.2015.001-С0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. са назначени от 01.02.2016г. /понеделник/ 4 /четири/ медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 08.02.2011г.Съобразно установената нужда от подкрепа на медицинските специалист се предоставя списък на потребителите , на които ще се предоставят здравни услуги. При извършваната преценка освен здравословното състояние, невъзможността или наличието на ограничения в самообслужването се съобразяват и следните обстоятелства:

- Липсва на медицинска и здравна помощ и услуги в населеното място на потребителя;

- Отдалеченост на населеното място, където живее потребителя от общинския център, в който има осигурена медицинска помощ

- Липса на близки, които биха могли да съдействат за осигуряване на медицинска помощ.

Екипът на общинско ниво вече е уведомил определените потребители, че ще им се предоставят здравни грижи от определените медицински специалисти