Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

Заповед № РД-09-94/02.04.2019 год.