ОБЯВА ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0220-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие» В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ – 16 бр. И „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

 

ОБЯВА

Община Опака в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на социалното предприемачество» финансирана от ОПРЧР 2014-2020г., по договор № BG05M9OP001-2.010-0220-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие»

НАБИРА ЗАЯВЛЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0220-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие»  В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ – 16 бр. И „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ – 16 бр.

Заявленията се подават лично, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 23.04.2018г. до 11.05.2018г. в стая №304, етаж 3 на Община Опака

Необходими документи от лицата желаещи да бъдат заети в „Озеленяване и благоустройство“ и желаещите да предоставят социалната услугата „Домашен помощник“ са:

  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Заявление по образец;
  • Документ за придобита образователна степен и професионална квалификация;