П О К А Н А

за информационна среща

за представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие“
и неговата реализация чрез Местни инициативни групи

 


Уважаеми представители на стопанския и нестопанския сектор,

Уважаеми граждани на Община Опака,

 

Каним ви да участвате в информационна среща, по време на която ще се запознаете с подхода „Водено от общностите местно развитие“ и неговото прилагане, чрез създаването и функционирането на Местни инициативни групи (МИГ) – форма на публично-частно партньорство за реализацията на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в т.ч. по Програмата за развитие на селските райони.

По време на събитието ще научите повече за:

  • Какви са ползите от Местните инициативни групи и как те допринасят за самостоятелното управление и финансиране на местното развитие;
  • Как чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ местните общности сами определят приоритетите си за развитие на основата на своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал;
  • Какво е Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и как чрез нейното изпълнение може да бъде привлечено финансиране за общините, бизнеса и неправителствения сектор на обхванатата от МИГ територия;
  • Как може представителите на стопанския и нестопанския сектор да се включат при подготовката и прилагането на Стратегията.

По време на информационната среща ще бъдете запознати и с процедурата по създаване на местно партньорство и как можете да се включите в него във връзка с  кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака.

Събитието ще се проведе на 14.06.2022 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Читалище "Пробуда - 1922", гр. Опака.

 

С уважение,

МЕХИДИН КАДИРОВ

Кмет на Община Опака