ПРОВЕДЕНО НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

ПРОВЕДЕНО НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИНа 20.04.2017г.  и 30.05.2017г. се проведе надграждащо обучение на лични и социални асистенти, в изпълнение на дейност 5 „Обучение на персонала за предоставяне на услугите” по Проект № BG05M9OP001-2.002-0129-C001 «Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака» по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”-2014-2020, финансиран от ОПРЧР2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,.

Обучението се проведе в залата за групова работа на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака. Хората бяха мотивирани, споделяха личен опит.