ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019

ЗАПОВЕД № РД-09-91 ОТ 01.04.2019 ГОД. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ЗАПОВЕД № РД-09-99 ОТ 09.04.2019 ГОД. ОТНОСНО МЕСТАТА И АДРЕСИТЕ НА КОИТО ДА БЪДАТ ОКАЧЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75 ОТ ИК

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75 ОТ ИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент на 26.05.2019 год.   избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН / личен номер, постоянният адрес / адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Приложение №16-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс)

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 год. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видоеклипове с цел разясняване правата и зъдлженията на гражданите. Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания".

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.