ОБЩИНА ОПАКА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ФЕЛШЕР ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

В изпълнение на дейност 3 и дейност 5 на Проект „Нови възможности за грижа”, договор №2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение, община Опака обявява прием на документи от 22.01.2016 г. (петък) до 26.01.2016 г.(вторник) включително.

За предоставяне на здравни услуги по домовете на потребителите на услугата „Личен асистент“ще се приемат заявления на медицински специалисти само с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“. Срок на предоставяне на здравната услуга е до 29.02.2016 г. (понеделник).

Документи се получават и подават в стая № 210 на Общинска администрация Опака.