ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-30 / 25.01.2021 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси

Н А Р Е Ж Д А М :

На 03 февруари  2021г. от 9.00 часа в Заседателната зала на        НЧ “Пробуда -1922” гр. Опака да се извърши публично обсъждане на проекта  на бюджета на Община Опака за 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки . Всички които искат да направят предложения в Бюджет 2021 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да го направят по електронен път на имейл : obstinaopaka@abv.bg.

Информирането на местната общност за деня и часа на публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2021г. да се извърши чрез  сайта на Община Опака най-малко 7 дни предварително.

За постъпилите предложения по време на обсъждането да се състави протокол от Ивелина Великова  – технически сътрудник на Общински съвет .

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Директор дирекция „ФСДАО” – Феим Феимов.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник Кмет на Община Опака – Румен Петков.

 

Мехиидин Кадиров

Кмет на община Опака

 

П О К А Н А

За публично обсъждане на проекта на Бюджет  за 2021 година

 

На основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси  Ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021г. при спазване на всички противоепидемични мерки. Всички които искат да направят предложения в Бюджет 2021 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да го направят по електронен път на имейл : obstinaopaka@abv.bg.

 

Очакваме предложенията на граждани,представители на неправителствени организации,местния бизнес, общински съветници,кметове и ръководители на бюджетни звена.

 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.02.2021г. ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НЧ”ПРОБУДА-1922”ГР.ОПАКА

 

От ръководството