ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020

З А П О В Е Д

№ РД-09- 188 / 10.06. 2021 год.

На основание чл. 44, ал.т. 4 от ЗМСМА и чл. 140, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с провеждане на  публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год.

НАРЕЖДАМ:

На 18  юни 2021 год. от 9,30 часа в Заседателната зала на НЧ „Пробуда – 1922” – гр. Опака да се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год. и уточнения план на бюджета към 31.12.2020 година /по прихода и разхода, отчета за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС, отчета на план – сметката за приходите и разходите през 2020 г. за дейност „Чистота”/. Всички, които нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат го направят по електронен път на имейл : obstinaopaka@abv.bg.  и да се запознаят с Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год, който ще бъде качен в сайта на общината.

Информирането на местната общност за деня и часа на публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год.и уточнения план на бюджета към 31.12.2020 година , да се извърши чрез сайта на община Опака най малко 7 дни предварително.

За постъпилите мнения и предложения по отчета да се състави протокол от Ивелина Великова – технически сътрудник на ОбС – Опака.

Изпълнението на заповедта възлагам на Галя Кулева – Директор на дирекция „ФСДАО” при Община Опака.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Г-жа Б.Мустафова - Зам.-кмет „ Образование и социални дейности”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

Кмет на община Опака

 

Изготвил: Галя Кулева-

Директор на дирекция „ ФСДАО”

 

П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год. и уточнения план на бюджета към 31.12.2020 г.

На основание чл.140, ал.1 и ал. 4 от закона за публичните финанси                   Ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год. и уточнения план на бюджета към 31.12.2020 година, което ще се състои на 18  юни 2021 год. от 9,30 часа в Заседателната зала на НЧ „Пробуда – 1922” – гр. Опака, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Всички, които нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат го направят по електронен път на имейл : obstinaopaka@abv.bg.  и да се запознаят с Отчета за изпълнение на бюджета на Община Опака за 2020 год, който е качен в сайта на общината.

Очакваме  предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и ръководители на бюджетни звена.

 

 

От ръководството

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД О П А К А

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ   МЕХИДИН КАДИРОВ  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

 

Относно: Приемане на уточнения план на бюджета на Община Опака  към          31.12.2020 г. и отчета за неговото изпълнение , отчета на сметките за средства от Европейския съюз и отчет на план-сметката по чл.66,ал.1 от ЗМДТ

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изпълнението на бюджета на Община Опака към 31.12.2020 г. включва изпълнението на приходите и разходите в частта за държавни и местни дейности както следва:

I. ПО ПРИХОДИТЕ:

1. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.    ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетът на Община Опака за 2020г. е съставен на основата на разпоредбите в нормативните документи, основните принципи и насоки дадени от Министерството на Финансите с писмо № ФО-1 от 16.01.2020 г. по съставяне и изпълнение на бюджета на общината за 2020г., ПМС №381  за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., действащата общинска нормативна уредба, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и общинската тригодишна бюджетна прогноза.

Съгласно ЗДБРБ за 2020г. са определени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на  общински пътища), целева субсидия за капиталови разходи. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се изчислява като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.

Съгласно ЗДБРБ за 2020г. размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Опака са следните:

-         обща субсидия за делегирани от държавата дейности -2 714 714 лв.

-         обща изравнителна субсидия – 625 500 лв.

-           трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -
61 800 лв.

-         целева субсидия за капиталови разходи – 298 400 лв.

 

1.2 ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

В приходната част са посочени в пълен размер средствата от общата субсидия за делегирани от държавата дейности – 3 006 321 лв., определени от ЗДБРБ за 2020 г.   .

Съгласно ЗДБРБ за 2020 г. , годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

-        първо тримесечие - 30 на сто;

-        второ тримесечие - 25 на сто;

-        трето тримесечие — 20 на сто;

-        четвърто тримесечие - 25 на сто.

В приходната част са посочени още: средства реализирани като преходен остатък в делегираните от държавата дейности към 31.12.2019г. в размер на  367 562 лв., приходи от наеми на земя,имущество и дарения на СУ "В. Левски" гр. Опака в размер на 7 500 лв / ддс – 225/ и приходи от дарения на ОУ”В.Левски” с.Крепча в размер на 640лв. и СУ "В. Левски" гр. Опака - 1 000лв.

Заложени са капиталови разходи в размер на 2 500 лв. за закупуване на помпа за котела за отопление на СУ ”В.Левски” - гр.Опака и средства от ЕС – 2 350лв.

През отчетния период взаимоотношенията на Община Опака с РБ са изменени както следва:

С писмо № ДПРС-1 от 24.02.2020 год. е увеличено бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в това число: „Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ” - §31-28 с 10 963лв. - за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за първо тримесечие в размер на 6 959 лв. и за безплатни или по намалени цени пътувания за първо тримесечие в размер на 4 004 лв. Компенсациите за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст са отразени в делегираната от държавата дейност 389 “Други дейности по образованието” по съответните разходни параграфи. Компенсациите за безплатни или по намалени цени на пътувания са отразени в делегирана от държавата дейност 559 "Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта" по подпараграф 42-19 "Други текущи трансфери за домакинствата".

С ФО-11 от 15.04.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 2 510 лв. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за  2020 г. Промяната е отразена в бюджета на общината за 2020 г. във функция “Образование” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи

С ФО-12 от 27.04.2020 г. на МФ е намалена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с  151 860 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата  дейности по образование е определена съгласно информацията за броя на децата на МОМН по „Админ М” и едините разходни стандарти.

Промяната е отразена в бюджета на общината за 2020г. във функция “Образование” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи  .

С ФО-14 от 28.04.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-18 с 2 130 лв. Средствата са за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена в функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” в делегираната от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта” по разходен § § 42-19 „ Други текущи трансфери за домакинствата”

С ФО-17 от 28.04.2020 г. на МФ е намалена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с  5 286 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата  дейности по здравеопазване  е определена съгласно информацията за броя на децата  по „Админ М” и единните разходни стандарти.

С писмо № ДПРС-3 от 27.04.2020 год. е увеличено бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в това число: „Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ” - §31-28 с 4 704 лв. - за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за второто тримесечие. Компенсациите за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст са отразени в делегираната от държавата дейност 389 “Други дейности по образованието” и дейност 322 “Училища“ по съответните разходни параграфи.

С ФО-18 от 04.05.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 22 705 лв. Средствата са за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2020г.Промяната се отрази в функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи

С ФО-27 от 07.07.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 4 838 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” .

Промяната се отрази в Функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС-4 от 09.07.2020 год. е увеличено бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в това число: „Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ” - §31-28 с 8 007 лв. - за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за четвъртото тримесечие. Компенсациите за безплатен превоз на ученици до 16 год. Възраст, пенсионери и ветерани  те са отразени в делегираната от държавата дейност 389 “Други дейности по образованието” по съответните разходни параграфи.

С ФО-28 от 22.07.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-18 с 1 650 лв. Средствата са за второто тримесечие  за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена в функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” в делегираната от държавата дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта” по разходен § § 42-19 „ Други текущи трансфери за домакинствата”

С ФО-35 от 05.08.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 1 277 лв. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на делегираната от държавата дейност „Спорт за всички”.

С ФО-36 от 05.08.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 9 216 лв. Средствата са съгласно ПМС №176/2020г. за разпределение на допълнителни средства за функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

С ФО-41 от 14.09.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 44 884 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” .

С ФО-48 от 23.10.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-18 с 1 650 лв. Средствата са за третото тримесечие  за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена в функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” в делегираната от държавата дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта” по разходен § § 42-19 „ Други текущи трансфери за домакинствата”

С ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 9 838 лв. Средствата са за закупуване на преносими компютри за учениците училищата за 2020г.Промяната се отрази в функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи

С ФО-55 от 24.11.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 15 374 лв. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за  2020 г. Промяната е отразена в бюджета на общината за 2020 г. във функция “Образование” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи

С ФО-56 от 25.11.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 1 683 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национални програми  за развитието на образованието.

Промяната се отрази в Функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С ФО-60 от 02.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 5 704 лв. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища.

Промяната се отрази в функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С ФО-63 от 15.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 2 650 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национални програми  за развитието на образованието.

Промяната се отрази в Функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С ФО-65 от 16.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-18 с 1 490 лв. Средствата са за четвъртото тримесечие  за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена в функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” в делегираната от държавата дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта” по разходен § § 42-19 „ Други текущи трансфери за домакинствата”

С писмо № ДПРС-5 от 15.12.2020 год. е увеличено бюджетното взаимоотношение с ЦБ, в това число: „Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ” - §31-28 с 33 918лв. - за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за първо тримесечие в размер на 5 593 лв. и за безплатни или по намалени цени пътувания за първо тримесечие в размер на 28 325 лв. Компенсациите за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст са отразени в делегираната от държавата дейност 389 “Други дейности по образованието” по съответните разходни параграфи. Компенсациите за безплатни или по намалени цени на пътувания са отразени в делегирана от държавата дейност 559 "Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта" по подпараграф 42-19 "Други текущи трансфери за домакинствата".

С ФО-74 от 22.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-18 с 4 000 лв. Средствата са предназначени за възстановяване на разходи направени за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на КОВИД 19.

Промяната се отрази в съответните функции по съответните дейности и разходни параграфи.

С ФО-75 от 22.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 1 357 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по национални програми  за развитието на образованието.

Промяната се отрази в Функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С ФО-76 от 23.12.2020 г. на МФ е увеличена общата субсидия за  държавни дейности - §31-11 с 11 721 лв. Средствата са за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на КОВИД 19 в училищата.

Промяната се отрази в Функция ”Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

ДРУГИ ПРИХОДИ:

По §24-05“Приходи от наеми на имущество“ – 7 026лв.

По §24-06“Приходи от наеми на земя – 595лв.

По §37-02 „Внесен данък върху приход” изпълнението е в размер на (-285лв.)

По §45-01“Текущи помощи и дарения от страната“ – 805 лв.

По §31-11 “Обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности” по план е 2 987 393 лв.

По §31-13 “Субсидия за капиталови разходи“-2 500лв.

По §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x” е в размер на  6 920  лв.

По §31-28 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x” е в размер на  57 592лв.

 

1.3. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА   БЮДЖЕТНИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:

По §61-00 „Трансфери между бюджетни сметки” средствата са в размер на 496 912лв. -  от които по 61-01 „Трансфери между бюджетни сметки- получени трансфери ” в размер на 396 556 лв. и по §61-05  „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” в размер на 100 356лв.

По §64-01“получени трансфери –(+ 9 955 лв.)

 

1.4. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА / ИЗЛИШЪКА:

По §88-03 „събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз“ – 98 278лв.

По §95-01 „Остатък в левове по сметки от предходния период” средствата са в размер на  367 562 лв. По §95-07 „Наличност в левове по сметки в края на периода” средствата са в размер на -617 264 лв.

2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:

2.1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ.

От данък върху доходите на физически лица по §01-03 „Окончателен годишен /патентен/ данък” са постъпили 4 506 лв., при план 5 000 лв. От имуществените данъци по §13-00 са постъпили 330 617лв., при план за годината 365 436 лв., 90,47 % от годишния план. От имуществените данъци  най-голям е делът на приходите по §13-03 „Данък върху превозните средства” – 247 330 лв., при план за годината 255 436 лв., 96,83 % от годишния план. С второ по тежест относително тегло към общия размер на имуществените данъци са приходите по §13-01 „Данък върху недвижимите имоти”, постъпилите средства са в размер на 42 939 лв., при план за годината в размер на 55 000 лв., 78,07 % от годишния план. С трето по тежест относително тегло към общия размер на приходите по §13-00, са приходите по §13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” – 40 348 лв.

 

2.2.  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

С най-голям относителен дял от общия размер на неданъчните приходи са приходите по §27-00 „Общински такси”, в размер на 246 077 лв., при план за годината в размер на 321 000 лв., 76,66 % изпълнение. От приходите по §27-00 „Общински такси” с най-голям относителен дял са приходите по §27-07 „Такси за битови отпадъци” в размер на 197 478 лв., при план за годината в размер на 230 000 лв.- изпълнение 85,86 %.

С второ по тежест относително тегло към общия размер  са приходите по §27-01 „За ползване на детски градини” , изпълнение –

29 716 лв., при план за годината в размер на 50 000 лв., 59,43 % изпълнение на плана.

С второ по тежест относително тегло към общия размер  на неданъчните приходи са приходите по §24-00 “ Приходи  и доходи от собственост” в размер на 87 451лв., при план за годината в размер на 245 000  лв., 35,69% изпълнение.

По §28-00 „ Глоби,санкции наказателни лихви”- 17 857 лв. при план 30 000 лв.- 59,52%.

По §36-00 „Други доходи” постъпления в размер на 254лв. при план 3 000 лв.

По §37-00 „внесено ДДС по  данъци и продажбите”- ( -53 921лв)

По §40-00” Постъпления от продажба на нефинансови активи”-

14 506 лв.

По §41-00”Приходи от концесии” – 2 613лв.

По §45-00“Помощи и дарения от страната“ – 330лв.

ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ : 650 332 лв. при план 953 636лв– 68,19% от плана.

2.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:

По §31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности” по план е в размер на 697 100 лв., към 31.12.2020г. изпълнението е в размер на  697 100 лв.,  100 % от годишния план.

По §31-13 „Целеви субсидии за капиталови разходи“ – по план 295 900лв, изпълнение в размер на 295 900 лв.- 100%

2.4. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА   БЮДЖЕТНИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:

По §61-01 – „трансфери  между бюджети”  (+)  212 780лв.;

По §61-02 – „трансфери  между бюджети” (-)  139 167лв.;

По §62-02 – „предоставени трансфери”(-)  110 460лв.;

По §64-01 – „получени трансфери“ (+) 177 261лв.;

По §76-00 - “временни безлихвени заеми“  (-)14 168

 

2.5. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА:

По §93-18” Погашения по финансов лизинг” ( - )10 552лв.

По §95-01 „Остатък в левове по сметки от предходния период” средствата са в размер на  - 843 664 лв.

По §95-07 „Наличност в левове по сметки в края на периода” средствата са в размер на (- ) 701 399 лв.

 

II. ПО РАЗХОДИТЕ:

1.  РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ :

 

§§

Под-

§§

Разходи по параграфи

Уточнен план държавни дейности

Уточнен план местни  дейности

Дофи-нанси-  ране

план

Отчет държавни дейности

Отчет местни дейности

Отчет дофи

нан- сиране

Отчет общо

01-00

Заплати и възнаграждения

1 936 818

231 300

121 645

1 814 768

195 083

121 645

2 131 496

02-00

Други възнаграждения

619 007

53 200

2 745

580 430

51 696

2 745

634 871

05-00

Осигурителни вноски

540 181

58 350

22 524

504 734

48 236

22 524

575 494

10-00

Издръжка

539 562

1 613 449

10 869

363 268

963 307

10 869

1 337 444

19-00

Данъци, такси и санкции

6 352

10 165

684

5 456

9 174

684

15 314

22-00

Лихви по заеми

0

0

0

0

0

0

0

29-00

Други разходи за лихви

5 429

2 500

670

5 208

6 118

670

11 996

40-00

Стипендии

9 839

0

0

9 045

0

0

9 045

42-00

Текущи трансфери

48 111

500

0

27 645

88

0

27 733

43-00

Субсидии за нефин. предпр.

0

3 500

0

0

3 000

0

3 000

45-00

Субсидии за орган. с нестоп. цел

93 960

0

0

93 960

0

0

93 960

46-00

Разходи за членски внос

0

9 620

0

0

5 070

0

5 070

51-00

Основен ремонт на ДМА

 

0

 

 

227 074

 

0

 

0

 

184 600

 

0

 

184 600

52-00

Придобиване на ДМА

20 780

298 662

0

17 575

257 322

0

274 897

 

53-00

Придобиване на нематериални ДА

0

83 546

0

0

29 040

0

29 040

 

ВСИЧКО:

3 814 850

2 589 716

158 467

3 416 881

1746824

158 467

5 322 172

3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СМЕТКА НА ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ.

По план разходите за държавни дейности за сметка на общински приходи са в размер на 158 467 лв. В Изпълнението са отразени 158 467 лв. за  дейност „Детски градини“ и ОУ”А.Константинов” с.Г.Градище.

 

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО НАБИРАТЕЛНИТЕ СМЕТКИ :

Към 31.12.2020 г. по набирателната сметка с код "3" наличните средства са в размер на  лв. Средствата са от депозити от търгове и гаранции за участие и за изпълнение и от бели петна- 177 261лв.

 

Предлагам ОбС да вземе следното РЕШЕНИЕ :

ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл.51, ал.1 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака и чл.66,ал.1 от ЗМДТ:

  1. 1. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака към 31.12.2020 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода. /разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/
  2. 2. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака към 31.12.2020 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода . /разпределени по дейности и видове разходи съгласно Приложение №2/

3. Приема отчета за касовото изпълнение на сметките за средствата от европейския съюз - КСФ.

4. Приема отчета за касовото изпълнение на сметките за средствата от европейския съюз - ДЕС.

5. Приема Отчет на план-сметка за приходите и разходите през 2020г.  за Дейност ”Чистота” по чл.66, ал.1 по ЗМДТ .

МЕХИДИН КАДИРОВ

Кмет на Община Опака

 

Изготвил:

Г. Кулева, Директор на дирекция “ФСДАО”

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНАТА